IZJAVA O POLITICI KVALITETA INSPEKCIJSKOG TIJELA

Politika kvaliteta Inspekcijskog tijela je sastavni dio poslovne politike i politike kvaliteta i zaštite životne sredine preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka, a zasnovana je na ispunjavanju zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013, u domenu pružanja usluga inspekcije/verifikacije brojila električne energije.

Primarni interes Inspekcijskog tijela u oblasti kvaliteta je zasnovan na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga.

Najviše rukovodstvo Inspekcijskog tijela i svi zaposleni su opredeljeni za neprikidno unapređenje sistema kvaliteta u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013.

Najviše rukovodstvo Inspekcijskog tijela je postavilo sledeće glavne ciljeve sistema kvaliteta:

• Uspostavljanje, primjena, stalno poboljšavanje i održavanje sistema kvaliteta Inspekcijskog tijela prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013,
• Uspostavljanje, primjena, stalno poboljšavanje i održavanje sistema kvaliteta preduzeća Mikroelektronika a.d. prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015,
• Ostavarivanje dobre profesionalne prakse i kvalitet svojih usluga u skladu sa zakonskim zahtjevima, zahtjevima korisnika, zahtjevima Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine i zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013,
• Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima usluga, podugovaračima i isporučiocima kao i zasnivanje novih partnerskih odnosa,
• Poštovanje rokova, primjena standarda, metoda inspekcije/verifikacije, dokumenatacije sistema kvaliteta, kodeksa ponašanja i drugih dokumenata značajnih za rad Inspekcijskog tijela,
• Nepristrasno izvođenje inspekcije/verifikacije brojila električne energije u skladu sa zakonskim propisima, zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 i zahtjevima korinika usluga,
• Zaštita povjerljivih informacija i vlasničkih prava pri pružanju usluga inspekcije/verifikacije brojila električne energije,
• Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada kao i aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti rada Inspekcijskog tijela,
• Nabavka savremene opreme za rad kao i održavanje postojeće,
• Povećanje motivacije i učinka svih zaposlenih,
• Poboljšanje uslova rada zaposlenih,
• Preispitivanje definisanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane najvišeg rukovodstva da bih se sprovela kontrola nad sprovođenjem.

Rješenje o ovlašćivanju laboratorije – Republički zavod za standardizaciju i metrologiju RS
Rješenje o imenovanju laboratorije – Institut za mjeriteljstvo BiH
Certifikat o akreditaciji 14.02.2020.god

Banja Luka, 24.01.2020. godine

Generalni direktor:

Mr Dragan Praštalo, dipl.ing.el.