IZJAVA O POLITICI KVALITETA INSPEKCIJSKOG TIJELA

Politika kvaliteta Inspekcijskog tijela je sastavni dio poslovne politike, politike integrisanog sistema menadžmenta i politike sigurnosti informacija preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka.
Politika kvaliteta je zasnovana je na ispunjavanju zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 u domenu pružanja usluga inspekcije/verifikacije brojila električne energije.

Primarni interes Inspekcijskog tijela u oblasti kvaliteta je zasnovan na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga.

Najviše rukovodstvo Inspekcijskog tijela i svi zaposleni su opredeljeni za neprikidno unapređenje sistema kvaliteta u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013.

Najviše rukovodstvo Inspekcijskog tijela je postavilo sledeće glavne ciljeve sistema kvaliteta:

• Uspostavljanje, primjena, stalno poboljšavanje i održavanje sistema kvaliteta Inspekcijskog tijela prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013,
• Uspostavljanje, primjena, stalno poboljšavanje i održavanje integrisanog sistema menadžmenta preduzeća Mikroelektronika a.d. prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2015, BAS EN ISO 14001:2017, BAS ISO 45001:2019, BAS EN ISO/IEC 27001:2019 i BAS EN ISO 22301:2021.
• Ostavarivanje dobre profesionalne prakse i kvalitet svojih usluga u skladu sa zakonskim zahtjevima, zahtjevima korisnika, zahtjevima Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine i zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013,
• Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima usluga, podugovaračima i isporučiocima kao i zasnivanje novih partnerskih odnosa,
• Poštovanje rokova, primjena standarda, metoda inspekcije/verifikacije, dokumenatacije sistema kvaliteta, kodeksa ponašanja i drugih dokumenata značajnih za rad Inspekcijskog tijela,
• Nepristrasno izvođenje inspekcije/verifikacije brojila električne energije u skladu sa zakonskim propisima, zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 i zahtjevima korinika usluga,
• Zaštita povjerljivih informacija i vlasničkih prava pri pružanju usluga inspekcije/verifikacije brojila električne energije,
• Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada kao i aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti rada Inspekcijskog tijela,
• Nabavka savremene opreme za rad kao i održavanje postojeće,
• Povećanje motivacije i učinka svih zaposlenih,
• Poboljšanje uslova rada zaposlenih,
• Preispitivanje definisanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane najvišeg rukovodstva da bih se sprovela kontrola nad sprovođenjem.

Rješenje o ovlašćivanju laboratorije – Republički zavod za standardizaciju i metrologiju RS
Rješenje o ovlašćivanju laboratorije za verifikaciju mjerila, 2023. godina
Certifikat o akreditaciji, ISO-IEC 17020
ZIT 10 Obrazac za prigovor-zalbu

Banja Luka, 31.01.2023. godine

Generalni direktor:

Mr Dragan Praštalo, dipl.ing.el.