IZJAVA O POLITICI KVALITETA KALIBRACIONE LABORATORIJE

Politika kvaliteta Kalibracione laboratorije je sastavni dio poslovne politike, politike integrisanog sistema menadžmenta i politike sigurnosti informacija preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka.
Politika kvaliteta je zasnovana na ispunjavanju zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u domenu pružanja usluga kalibracije etalonskih brojila električne energije.

Primarni interes Kalibracione laboratorije u oblasti kvaliteta je zasnovan na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga.

Najviše rukovodstvo Kalibracione laboratorije i svi zaposleni su opredeljeni za neprikidno unapređenje sistema upravljanja kvaliteta u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Najviše rukovodstvo Kalibracione laboratorije je postavilo sledeće glavne ciljeve sistema kvaliteta:

• Uspostavljanje, primjena, stalno poboljšavanje i održavanje sistema kvaliteta Kalibracione laboratorije prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018,
• Uspostavljanje, primjena, stalno poboljšavanje i održavanje integrisanog sistema menadžmenta preduzeća Mikroelektronika a.d. prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2015, BAS EN ISO 14001:2017, BAS ISO 45001:2019, BAS EN ISO/IEC 27001:2019 i BAS EN ISO 22301:2021.
• Ostavarivanje dobre profesionalne prakse i kvalitet svojih usluga u skladu sa zakonskim zahtjevima, zahtjevima korisnika, zahtjevima Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine i zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018,
• Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima usluga, podugovaračima i isporučiocima kao i zasnivanje novih partnerskih odnosa,
• Poštovanje rokova, primjena standarda, propisanih metoda kalibracije, dokumenatacije sistema kvaliteta, kodeksa ponašanja i drugih dokumenata značajnih za rad Kalibracione laboratorije,
• Nepristrasno izvođenje postupka kalibracije etalonskih brojila električne energije u skladu sa zakonskim propisima, zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i zahtjevima korinika usluga,
• Najviše rukovodstvo Kalibracione laboratorije se obavezuje da će raditi na svođenju svih identifikovanih rizika po nepristrasnost poslova kalibracije na najmanju moguću mjeru, kao i na zaštiti zaposlenih po nepristarsnost na svim poslovima od finansijskih, komercijalnih i ostalih pritisaka.
• Zaštita povjerljivih informacija i vlasničkih prava pri pružanju usluga kalibracije etalonskih brojila električne energije,
• Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada kao i aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti rada Kalibracione laboratorije,
• Nabavka savremene opreme za rad kao i održavanje postojeće,
• Kompetentnost zaposlenih za obavljanje svih laboratorijskih aktivnosti,
• Povećanje motivacije i učinka svih zaposlenih,
• Poboljšanje uslova rada zaposlenih,
• Preispitivanje definisanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane najvišeg rukovodstva da bih se sprovela kontrola nad sprovođenjem.

Certifikat o akreditaciji, 09.06.2023.god.

Banja Luka, 31.01.2023. godine

Generalni direktor:

Mr Dragan Praštalo, dipl.ing.el.