USLOVI POSLOVANJA INSPEKCIJSKOG TIJELA

1. Opšte odredbe

Ovi uslovi poslovanja su obavezujući za obe strane, tj. za Naručioca usluge verifikacije/inspekcije i Inspekcijskog tijela preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka i primjenjuje se na postupak verifikacije/inspekcije brojila električne energije koje Inspekcijsko tijelo sprovodi po zahtjevu Naručioca.

Bilo kakva odsupanja od navedenih Uslova poslovanja, izmjena ili dopuna istih mora biti posebno ugovorena, definisana ponudom s kojom se Naručilac saglasio ili na drugi način dogovorena pisanim putem.

Komunikacija elektronskim putem (e-mail, uključujući priloge uz isti, unos podataka u odgovarajuće obrazce/forme, elektronska dokumenta i slično) smatra se zvaničnom i prihvatljivom za obe strane.

2. Zahtjev za verifikaciju/inspekciju, priprema i dostavljanje predmeta verifikacije/inspekcije

Inspekcijsko tijelo po dobijanju zahtjeva svakom Naručiocu usluge dostavlja ponudu za verifikaciju/inspekciju.

Smatra se da je usluga verifikacije/inspekcije naručena ako je ispunjen jedan od navedenih uslova:
• potpisan ugovor sa Naručiocem usluge,
• pisanim prihvatanjem ponude Inspekcijskog tijela od strane Naručioca.

Prihvatanjem ponude za verifikaciju/inspekciju smatra se da je Naručilac razumio i u potpunosti prihvatio sve uslove u ponudi ili ugovoru i ovim Uslovima poslovanja, uključujući sve tehničke zahtjeve neophodne za realizaciju postupka verifikacije/inspekcije.

U svakoj ponudi ili ugovoru Inspekcijsko tijelo jasno naglašava da li je usluga verifikacije/inspekcije koja će se sprovesti iz definisanog obima akreditacije i prema zahjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013. Period važenja ponude je 30 dana ako nije drugačije navedeno.

Dostava predmeta verifikacije/inspekcije (pakovanje, transport, osiguranje tokom transporta), neophodne pomoćne opreme i kompletne prateće dokumentacije (tehnička specifikacija, uputstvo za rukovanje, itd) se smatra obavezom i odgovornošću Naručioca usluge.

Inspekcijsko tijelo će obavjestiti Naručioca o nekompletnosti primljenih predmeta verifikacije/inspekcije kao i eventualnim nedostacima ili oštećenjima u transportu, u roku od 5 radnih dana od prijema. Inspekcijsko tijelo čuva predmete verifikacije/inspekcije skladištenjem unutar prostora Inspekcijskog tijela na predviđenim mjestima za to, u ubičajnim sobnim uslovima.

3. Povjerljivost

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka/Inspekcijsko tijelo su pravno odgovorni za upravljanje svim informacijama, dobijenim ili nastalim tokom izvođenja postupka verifikacije/inspekcije brojila električne energije za korisnika. Takođe, sa informacijama o klijentu koje su dobijene iz drugih izvora, postupa se kao sa poverljivim informacijama.

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka je certifikovano prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 27001:2019 (sistem upravljanja sigurnosti informacija) što predstavlja dokaz da preduzeće osigurava povjerljivost svih podatka sa kojima raspolaže u svom poslovanju u svim svojim organizacionim jedinicama.

U Inspekcijskom tijelu je potpuno osigurana povjerljivost podataka svih korinsika usluga, kao i onih koje nastanu u toku postupka verifikacije/inspekcije prema svim zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013, a u skladu sa definisanim obimom akreditacije. Sva zaposlena lica u Inspekcijskom tijelu su odgovorni za zaštitu podataka.

Sledeće informacije iz poslovanja Inspekcijskog tijela smatraju se povjerljivim ili vlasništvom, i neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahtjeva i odobrenja:

– informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta verifikacije/inspekcije;
– uslovi za prijem predmeta verifikacije/inspekcije, podaci i rezultati postupka inspekcije, odgovarajuće izvještaje, uvjerenja o verifikaciji ili bilo koji podaci o podešavanjima predmeta verifikacije/inspekcije;
– vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta verifikacije/inspekcije;
– imena, adrese i informacije o kontaktima sa klijentom;
– bilo koja problematična informacija ili podatak izdat pojedinom klijentu.

Kada se od Inspekcijskog tijela zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahtjeva da objavi povjerljive informacije, onda klijenti moraju biti obavješteni o datim informacijama, osim ako je to zabranjeno zakonom;

Otkrivanjem informacija ne smatra se uvid u podatke Naručioca ili podatke o predmetu verifikacije/inspekcije od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine u toku postupka ocjenjivanja/redovnih nadzora.

4. Postupak verifikacije/inspekcije i izvještavanje

Inspekcijsko tijelo se obavezuje da će profesionalno i objektivno obavljati poslove verifikacije/inspekcije brojila električne energije u skladu sa definisanim obimom akreditacije na svaki primljen zahtjev od strane Naručioca.

Naručilac pismenim prihvatanjem ponude, odnosno potpisivanjem ugovora, potvrđuje da je saglasan sa navedenom metodom inspekcije i definisanom ponudom Inspekcijskog tijela. Naručilac usluge može da zahtjeva da prisustvuje samom postupku verifikacije/inspekcije.

Inspekcijsko tijelo se obavezuje da izvrši uslugu u roku i obimu koji je definisan Ponudom prihvaćenom od strane Naručioca ili po Ugovoru. Rok za izvršenje usluge teče od dogovorenog datuma početka ili prvog radnog dana posle dostave kompletne dokumentacije, uplate avansa ukoliko je dogovoren i dostave predmeta verifikacije/inspekcije.

Inspekcijsko tijelo zadržava pravo produženja roka realizacije za ukupno vreme čekanja zbog rešavanja eventualnih problema i zastoja koji su prouzrokovali prekid postupka verifikacije/inspekcije (npr. kvar ili nefunkcionalnost uzorka ili pomoćne opreme) do trenutka njihovog otklanjanja.

Inspekcijsko tijelo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je obavezno trećim licima da isplati određenu naknadu u slučaju nastanka štete uzrokovane njegovim aktivnostima.

Izvještaj o inspekciji/Uvjerenje o verifikaciji se izdaje po završetku postupka verifikacije/inspekcije u roku do 5 radnih dana ako drugačije nije definisano sa Naručiocem putem ponude ili ugovora.

5. Fakturisanje i plaćanje

Nakon završetka postupka verifikacije/inspekcije, plaćanje usluge se vrši na osnovu dostavljene Fakture koju izdaje Inspekcijsko tijelo.Rok za izvršenje uplate je 10 dana, ako nije drugačije dogovoreno.

Naručilac je u obavezi da u potpunosti izmiri ukupan iznos, u skladu sa prihvaćenom Ponudom ili Ugovorom, bez obzira na rezultate i ishod postupka verifikacije/inspekcije.

U slučaju odustajanja Naručioca od realizacije postupka verifikacije/inspekcije, bez obzira na razlog isti je odgovoran da plati troškove posla izvršenog prije otkazivanja, kao i sve ostale troškove koji proističu direktno iz otkazivanja posla.

Radi obezbeđenja naplate potraživanja naknade za rad i nastalih troškova postupka verifikacije/inspekcije, kao i ostalih potraživanja na osnovu prihvaćene ponude ili ugovora, Inspekcijsko tijelo ima pravo da uskrati izdavanje Izvještaja o inspekciji/Uvjerenja o verifikaciji, kao i pravo zaloge na predmete verifikacije/inspekcije i ostaloj opremi, kao i svim drugim predmetima koje je Naručilac dostavio.

6. Preuzimanje predmeta verifikacije/inspekcije

Nakon završetka postupka verifikacije/inspekcije, Naručilac je dužan da isti preuzme u roku od 30 dana od dana završetka postupka verifikacije/inspekcije.Po isteku ovog roka, Inspekcijsko tijelo će pisanim putem upozoriti Naručioca o potrebi preuzimanja, sa dodatnim rokom. Ukoliko i poslije tog dodatnog roka predmet verifikacije/inspekcije nije preuzet, Inspekcijsko tijelo nije odgovarna za čuvanje istog.

Za preuzimanje predmeta verifikacije/inspekcije je odgovoran Naručilac usluge o svom trošku. U slučaju da je dogovoreno da predmet verifikacije/inspekcije preuzme kurirska služba ili uslugu pruža neko treće lice, Inspekcijsko tijelo ne odgovara za njihove postupke i nije odgovorna za bilo koju nastalu štetu.

Datum: 29.03.2022. god.

Ovaj dokument je javno objavljen na internet stranici preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka