POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka je jedna od vodećih kompanija koja se bavi razvojem i proizvodnjom mjernih uređaja i sistema iz oblasti mjerenja i daljinskog upravljanja potrošnjom električne energije. Pored navedenog preduzeće pruža i uslugu inspekcije/verifikacije brojila električne energije i uslugu kalibracije etalonskih brojila električne energije.

Rukovodstvo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka se stara da se sve aktivnosti obavljaju prema dokumentovanim postupcima i u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001, ISO 22301 i zahtjevima MID direktive (Directive 2014/32/EU on Measuring Instruments), neprekidno poboljšavajući efektivnost i efikasnost integrisanog sistema menadžmenta.

Misija postojanja i poslovanja preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je ponuda visoko kvalitetnih proizvoda i prilagođenih rješenja dizajniranih u skladu sa potrebama kupaca i svih zaineresovanih strana uz upotrebu vrhunske tehnologije u oblasti potrošnje električne energije pri tome vodeći računa o zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu svih zaposlenih u preduzeću i sigurnosti informacija.
Vizija razvoja preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je potpuna kontrola nad upravljanjem potrošnjom električne energije i mogućnost prilagođavanja potrebama svih korisnika u cilju ispunjenja energetskih zahtjeva.

Mikroelektronika a.d. Banja Luka uspostavlja politiku i ciljeve integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa identifikovanim eksternim i internim kontekstom organizacije i strateškim usmjerenjem. Rukovodstvo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je opredeljeno da se bavi razmišljanjem zasnovanom na rizicima, koji su identifikovani kao pretnja integrisanom sistemu menadžmenta.

Rukovodstvo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka postavlja sledeće glavne ciljeve integrisanog sistema menadžmenta:

• Prepoznavanje želja i budućih potreba kupaca i svih drugih zainteresovanih strana i njihovo ispunjavanje po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke,
• Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima i redovno praćenje svih perfomansi procesa,
• Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada,
• Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima,
• Nabavka savremene opreme za rad kao i održavanje postojeće,
• Povećanje motivacije i učinka svih zaposlenih i poboljšavanje uslova rada zaposlenih,
• Utvrđivanje i upravljanje događajima koji mogu uzrokovati prekide ključnih poslovnih procesa,
• Minimiziranje uticaja događaja koji mogu uzrokovati prekide poslovanja kroz sistemsko planiranje i obezbjeđenje brzog opravka ključnih poslovnih procesa kada dođe do njihovog prekida,
• Provjerava da li je plan kontinuiteta poslovanja razvijen, da se sprovodi, redovno testira i ažurira,
• Redovno preispituju i ažuriraju planirane strategije za kontinuitet kritičnih poslovnih procesa i usluga,
• Preispitivanje definisanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane najvišeg rukovodstva da bih se sprovela kontrola nad sprovođenjem.
• Obavlja sve poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtjevima koji su vezani za sigurnost informacija.

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka kao i svi zaposleni su posvećeni sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine kao i zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu zaposlenih i u tom cilju se:

• Obavljaju sve poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtjevima o zaštiti životne sredine i zdravlju i bezbjednosti na radu,
• Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšavanja sistema zaštite životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu,
• Vodi računa o zaštiti zdravlja i bezbjednosti svih zaposlenih kao i svih zaintersovanih strana, obezbjeđuju sigurni uslovi za rad u cilju sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom,
• Vrši eliminisanje opasnosti i smanjivanje rizika po zdravlje i bezbjednost na radu,
• Vrši identifikovanje svih aspekata životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu, u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine,
• Štede resursi i energija, smanjuje ili eleminiše upotreba štetnih materija i kontrolisano postupanje sa otpadom,
• Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimaju odgovarajuće mjere u cilju unapređenja zaštite životne sredine,
• Podstiče Izgradnja svijesti kod svih zaposlenih, kupaca i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenu za zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu,
• Prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu,
• Minimiziranje upotrebe opasnih materija i nastajanje opasnog otpada.
• Primjenjuju zahtjevi direktiva, Directive 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL on waste electrical and electronic equipment (WEEE) i Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću Mikroelektronika a.d. Banja Luka su upoznati sa dokumentacijom integrisanog sistema menadžmenta, ovom Politikom kvaliteta i ciljevima i svoje poslove obavljaju u skladu sa načelima i postupcima opisanim u njima. Predstavnik rukovodatva za sisteme menadžmenta je odgovoran za sve aspekte obezbjeđenja kvalieta proizvoda i usluga u skladu sa integrisanim sistemom menadžmenta.

Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001
Certifikat ISO 22301
Certifikat ISO-IEC 27001
Certifikat ISO 45001
Certifikat MID

Banja Luka, 18.11.2022. godine

Generalni direktor:

mr Dragan Praštalo, dipl.ing.el.