USLOVI POSLOVANJA KALIBRACIONE LABORATORIJE

1. Opšte odredbe

Ovi uslovi poslovanja su obavezujući za obe strane, tj. za Naručioca usluge kalibracije i Kalibracione laboratorije preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka i primjenjuje se na postupak kalibracije etalonskih brojila električne energije koji laboratorija sprovodi po zahtjevu Naručioca.

Bilo kakva odsupanja od navedenih Uslova poslovanja, izmjena ili dopuna istih mora biti posebno ugovorena, definisana ponudom s kojom se Naručilac saglasio ili na drugi način dogovorena pisanim putem.

Komunikacija elektronskim putem (e-mail, uključujući priloge uz isti, unos podataka u odgovarajuće obrazce/forme, elektronska dokumenta i slično) smatra se zvaničnom i prihvatljivom za obe strane.

2. Zahtjev za kalibraciju, priprema i dostavljanje predmeta kalibracije

Kalibraciona laboratorija po dobijanju zahtjeva za kalibraciju, svakom Naručiocu usluge dostavlja ponudu za kalibraciju.

Smatra se da je usluga kalibracije naručena ako je ispunjen jedan od navedenih uslova:
• potpisan ugovor sa Naručiocem usluge,
• pisanim prihvatanjem ponude laboratorije od strane Naručioca.

Prihvatanjem ponude za kalibraciju smatra se da je Naručilac razumio i u potpunosti prihvatio sve uslove u ponudi ili ugovoru i ovim Uslovima poslovanja, uključujući sve tehničke zahtjeve neophodne za realizaciju kalibracije.

U svakoj ponudi ili ugovoru laboratorija jasno naglašava da li je usluga kalibracije koja će se sprovesti iz definisanog obima akreditacije i prema zahjevima standard ISO/IEC 17025. Period važenja ponude je 30 dana ako nije drugačije navedeno.

Dostava predmeta kalibracije (pakovanje, transport, osiguranje tokom transporta), neophodne pomoćne opreme i kompletne prateće dokumentacije (tehnička specifikacija, uputstvo za rukovanje, itd) se smatra obavezom i odgovornošću Naručioca usluge.

Kalibraciona laboratorija će obavjestiti Naručioca o nekompletnosti primljenih uzoraka kalibracije kao i eventualnim nedostacima ili oštećenjima u transportu, u roku od 5 radnih dana od prijema. Laboratorija čuva predmete kalibracije skladištenjem unutar prostora laboratorije na predviđenim mjestima za to, u ubičajnim sobnim uslovima.

3. Povjerljivost

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka/Kalibraciona laboratorija su pravno odgovorni za upravljanje svim informacijama, dobijenim ili nastalim tokom izvođenja aktivnosti kalibracije za korisnika. Takođe, sa informacijama o klijentu koje su dobijene iz drugih izvora, postupa se kao sa poverljivim informacijama.

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka je certifikovano prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 27001:2019 (sistem upravljanja sigurnosti informacija) što predstavlja dokaz da preduzeće osigurava povjerljivost svih podatka sa kojima raspolaže u svom poslovanju u svim svojim organizacionim jedinicama.

U Kalibracionoj laboratoriji je potpuno osigurana povjerljivost podataka svih korinsika usluga, kao i onih koje nastanu u toku postupka kalibracije prema svim zahtjevima standarda ISO/IEC 17025, a u skladu sa definisanim obimom akreditacije.
Sva zaposlena lica u laboratoriji su odgovorni za zaštitu podataka.

Sledeće informacije iz poslovanja Kalibracione laboratorije smatraju se povjerljivim ili vlasništvom, i neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahtjeva i odobrenja:

– informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta kalibracije;
– uslovi za prijem predmeta kalibracije, podaci i rezultati postupka kalibracije, odgovarajuće uvjerenje o kalibraciji, ili bilo koji podaci o podešavanjima predmeta kalibracije;
– vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta kalibracije;
– imena, adrese i informacije o kontaktima sa klijentom;
– bilo koja problematična informacija ili podatak izdat pojedinom klijentu.

Kada se od Kalibracione laboratorije zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahtjeva da objavi povjerljive informacije, onda klijenti moraju biti obavješteni o datim informacijama, osim ako je to zabranjeno zakonom;

Otkrivanjem informacija ne smatra se uvid u podatke Naručioca ili podatke o predmetu kalibracije od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine u toku postupka ocjenjivanja/redovnih nadzora.

4. Postupak kalibracije i izvještavanje

Kalibraciona laboratorija se obavezuje da će profesionalno i objektivno obavljati poslove kalibracije u skladu sa definisanim obimom akreditacije na svaki primljen zahtjev od strane Naručioca.

Naručilac pismenim prihvatanjem ponude, odnosno potpisivanjem ugovora, potvrđuje da je saglasan sa navedenom metodom kalibracije i definisanom ponudom laboratorije. Naručilac usluge može da zahtjeva da prisustvuje samom postupku kalibracije.

Kalibraciona laboratorija se obavezuje da izvrši uslugu u roku i obimu koji je definisan Ponudom prihvaćenom od strane Naručioca ili po Ugovoru. Rok za izvršenje usluge teče od dogovorenog datuma početka ili prvog radnog dana posle dostave kompletne dokumentacije, uplate avansa ukoliko je dogovoren i dostave predmeta kalibracije.

Laboratorija zadržava pravo produženja roka realizacije za ukupno vreme čekanja zbog rešavanja eventualnih problema i zastoja koji su prouzrokovali prekid postupka kalibracije (npr. kvar ili nefunkcionalnost uzorka ili pomoćne opreme) do trenutka njihovog otklanjanja.

Naručilac potvrđuje da u potpunosti razume definisanu metodu kalibracije i prihvata u potpunosti sve potencijalne rizike mogućih oštećenja ili potpunog uništenja predmeta kalibracije. Naručilac nema pravo nadoknade bilo kakve direktne ili indirektne štete nastale tokom postupka kalibracije, proistekle od samog postupka kalibracije i/ili rezultata istih.

Uvjerenje o kalibraciji se izdaje po završetku postupka kalibracije u roku do 10 radnih dana ako drugačije nije definisano sa Naručiocem putem ponude ili ugovora.

5. Fakturisanje i plaćanje

Nakon završetka postupka kalibracije, plaćanje usluge se vrši na osnovu dostavljene Fakture koju izdaje laboratorija.
Rok za izvršenje uplate je 10 dana, ako nije drugačije dogovoreno.

Naručilac je u obavezi da u potpunosti izmiri ukupan iznos, u skladu sa prihvaćenom Ponudom ili Ugovorom, bez obzira na rezultate i ishod postupka kalibracije.

Ponavljanje već sprovedenog postupka kalibracije na istom ili drugom uzorku ili pod drugim uslovima ili u slučaju izmjene zahtjeva smatra se novim poslom, za koje laboratorija može obračunati dodatne troškove. Dodatni troškovi se mogu obračunati i u slučaju da se tokom ispitivanja mijenjaju bilo koji zahtjevi od predhodno dogovorenih.

U slučaju odustajanja Naručioca od realizacije postupka kalibracije, bez obzira na razlog isti je odgovoran da plati troškove posla izvršenog prije otkazivanja, kao i sve ostale troškove koji proističu direktno iz otkazivanja posla.

Radi obezbeđenja naplate potraživanja naknade za rad i nastalih troškova postupka kalibracije, kao i ostalih potraživanja na osnovu prihvaćene ponude ili ugovora, laboratorija ima pravo da uskrati izdavanje Uvjerenja o kalibraciji, kao i pravo zaloge na predmete kalibracije i ostaloj opremi, kao i svim drugim predmetima koje je Naručilac dostavio.

6. Preuzimanje predmeta kalibracije

Nakon završetka postupka kalibracije, Naručilac je dužan da isti preuzme u roku od 30 dana od dana završetka postupka kalibracije. Po isteku ovog roka, laboratorija će pisanim putem upozoriti Naručioca o potrebi preuzimanja, sa dodatnim rokom. Ukoliko i poslije tog dodatnog roka predmet kalibracije nije preuzet, Kalibraciona laboratorija nije odgovarna za čuvanje istog.

Za preuzimanje predmeta kalibracije je odgovoran Naručilac usluge o svom trošku. U slučaju da je dogovoreno da predmet kalibracije preuzme kurirska služba ili uslugu pruža neko treće lice, Kalibraciona laboratorija ne odgovara za njihove postupke i nije odgovorna za bilo koju nastalu štetu.

Datum: 23.09.2022.god.

Ovaj dokument je javno objavljen na internet stranici preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka