POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Preduzeće Mikroelektronika a.d. Banja Luka jedna je od vodećih kompanija koja se bavi razvojem i proizvodnjom mjernih uređaja i sistema iz oblasti mjerenja i daljinskog upravljanja potrošnjom električne energije.

Menadžment preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka posvjećen je obavljanju svih aktivnosti prema dokumentovanim postupcima i u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 i zahtjevima MID direktive (Directive 2014/32/EU on Measuring Instruments), neprekidno poboljšavajući efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvaliteta.

Misija postojanja i poslovanja preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka ostvaruje se ispunjenjem potreba i želja kupaca i svih zainteresovanih strana za proces proizvodnje, povećanje tržišnog učešća i poslovnih povezivanja uz potpunu kontrolu uticaja na životnu sredinu. Vizija razvoja preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je povećanje proizvodnje i prodaje, uz stalni razvoj novih proizvoda.

Mikroelektronika a.d. Banja Luka uspostavlja politiku i ciljeve kvaliteta i životne sredine u skladu sa identifikovanim eksternim i internim kontekstom organizacije i strateškim usmjerenjem.
Menadžment preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka posvećeno se bavi razmišljanjem zasnovanom na rizicima, koji su identifikovani kao pretnja integrisanom sistemu upravljanja kvaliteta i zaštite životne sredine.

Menadžment preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka postavlja sledeće glavne ciljeve integrisanog sistema kvaliteta i zaštite životne sredine:

• Prepoznavanje želja i budućih potreba kupaca i svih drugih zainteresovanih strana i njihovo ispunjavanje po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke,
• Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima,
• Redovno praćenje svih perfomansi procesa,
• Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada,
• Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima,
• Nabavka savremene opreme za rad kao i održavanje postojeće,
• Povećanje motivacije i učinka svih zaposlenih,
• Poboljšanje uslova rada zaposlenih,
• Preispitivanje definisanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane najvišeg rukovodstva da bi se sprovela kontrola.

Svi zaposleni u preduzeću su posvećeni sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju se:

• Vrši identifikovanje svih aspekata životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu, u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine,
• Obavljaju sve poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtjevima o zaštiti životne sredine,
• Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšavanja sistema zaštite životne sredine,
• Štede resursi i energija, smanjuje ili eleminiše upotreba štetnih materija i kontrolisano postupanje sa otpadom,
• Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimaju odgovarajuće mjere u cilju unapređenja zaštite životne sredine,
• Podstiče Izgradnja svijesti kod svih zaposlenih, kupaca i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenu za zaštitu životne sredine,
• Prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu,
• Minimiziranje upotrebe opasnih materija i nastajanje opasnog otpada.
• Primjenjuju zahtjevi direktiva, Directive 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL on waste electrical and electronic equipment (WEEE) i Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

Menadžment i svi zaposleni u preduzeću Mikroelektronika a.d. Banja Luka su upoznati sa dokumentacijom integrisanog sistema upravljanja kvaliteta i zaštite životne sredine, ovom Politikom kvaliteta i ciljevima svoje poslove obavljaju u skladu sa načelima i postupcima opisanim u njima. Predstavnik menadžmenta za sisteme kvaliteta je odgovoran za sve aspekte obezbjeđenja kvalieta proizvoda i usluga u skladu sa sistemom kvaliteta.

Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001
Certifikat ISO 22301
Certifikat ISO-IEC 27001
Certifikat MID

Banja Luka, 17.06.2019. godine

Generalni direktor:

mr Dragan Praštalo, dipl.ing.el.